top of page

Sikringstrekløveret™


Bilde av Sikringstrekløveret med teksten Teknologi, Organisasjon og Menneske

Det er mange ulike sikringstiltak som kan grupperes på mange ulike måter. En slik måte er å bruke Sikringstrekløveret™.

Tanken bak å utvikle Sikringstrekløveret™ er å bryte de sentrale delene ned i sine enkeltheter for deretter sette dem sammen i en hensiktsmessig kombinasjon. Sikringstrekløveret™ er derfor en måte å strukturere tankene om og arbeid med sikringstiltakene på.

Denne tilnærmingen vil sørge for en helhetlig forståelse i tillegg til å gruppere tiltak inn på en slik måte at det praktisk blir enklere å jobbe med.

TEKNOLOGISKE TILTAK

Dette er «dumme» tiltak som er avhengig av organisatoriske og menneskelige tiltak for å fungere optimalt. Tiltakene er ofte sentrale for å redusere kostnader og å optimalisere andre grupper av tiltak.

Logisk sikring et typisk rettet mot IKT. Eksempler på logiske sikringstiltak kan være brannmur, antivirus, intrusion detection systems og kryptering.

Elektronisk sikring er elektroniske overvåkingssystemer. Eksempler på elektroniske sikringstiltak er automatiske innbruddsalarmanlegg, TV overvårning, automatiske adgangskontrollanlegg og brannvarsling.

Fysisk sikring er fysiske barrierer. Disse barrierene kan være natrulige eller menneskeskapt. Eksempler på fysisike sikringstiltak er fjell, vann, samt verdiskap, forsterkede dører, vegger, gulv, tak og vinduer.

ORGANISATORISKE TILTAK

Denne gruppen av tiltak er gjerne en katalysator for at blant annet teknologiske tiltak blir utnyttet optimalt. I tillegg er tiltakene her sentrale i å redusere menneskelige svakheter ved planlegging, drift og kontroll av tiltak.

Administrasjon og ledelse omhandler organisering og styring av sikringstiltak og ressurser. Viktig moment her er at alle tiltakene i sikringstrekløveret er avhengig av god styring for å kunne fungere sammen. Eksempler på tiltak innenfor administrasjon og ledelse er valg av styreform, organisering av ressurser, planverk, dokumentasjon, beslutningsprosesser og kommunikasjon.

Analyse omhandler ulike måter å etablere et situasjonsbilde. Fokus for slike anlyser kan være historisk for å avdekke hva som evenutelt har skjedd i en situasjon, eller de kan være fremtidsrettet og forsøke å beskrive og analysere hvordan ting kan utvikle seg i fremtiden. Eksempler på tiltak innenfor analyse er risikoanalyser, granskninger, SWOT analyser og etterretningsvirksomhet.

Verifikasjon handler primært om å svare på spørsmålet om hvorvidt vi har den sikkerheten vi har bestemt oss for å ha eller ikke. Eksempler på tiltak innenfor verifikasjon er øvelser, revision, tester, sammenligning og analyse av sikkerhetstruende hendelser.

MENNESKELIGE TILTAK

Menneskelige tiltak består av faktorer som påvirker oss mennesker fysisk og psykisk. Dette er helt grunnleggende forhold som påvirker alle andre tiltak.

Biologiske faktorer omhandler fysiologiske forhold ved oss mennesker som påvirker blant annet vår forståelse av verden rundt oss og vår adferd. Eksempler på tiltak innenfor biologiske faktorer er tiltak som reduserer stress, legger til rette for søvn og næring, optimaliserer arbeidsmiljø og hindrer bruk av ulike rusmidler.

Kognitive faktorer omhandler hvordan vi mennesker forstår verden rundt oss og hvordan vi forholder oss til den. Eksempler på tiltak innenfor kognitive faktorer er tiltak som legger til rette for læring og bevissthet om trusler og sikringstiltak, kommunikasjon, problemløsning, etablere en forståelse av situasjonen vi er i og etablerer en kjennskap til våre mentale predisposisjoner slik at vi kan kompensere for de negative effektene av dem. Eksempler på mentale predisposisjoner som vi mennesker har er at vi har begrenset hukommelse, vi er ofte enig med siste taler, vi rasjonaliser våre valg og vi fatter beslutninger på sviktende grunnlag.

Sosiale faktorer omhandler betydningen av hvordan vi mennesker påvirkes av andre mennesker rundt oss. Vi mennesker er sosiale individer som i stor grad påvirkes av ulike grupper vi identifiserer oss med. Eksempler på tiltak innenfor sosiale faktorer er tiltak som reduserer tendensen til lydighet, konformitet, gruppetenkning samt bevisst og ubevisst gruppepress.


Tilgjengelige foredrag
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page