top of page
  • Roy Stranden

Begrepet forebyggende sikkerhet


Begrepet sikkerhet har vært grunnlag for mange diskusjoner. En årsak er at begrepet betyr forskjellige ting for ulike mennesker i ulike situasjoner. Noen mener det man kaller safety på engelsk når man bruker begrepet. På norsk beskrives dette i noen sammenhenger som utilsiktede hendelser. For andre kan ordet sikkerhet bety hva man på engelsk kaller security.

I en periode har begrepet samfunnssikkerhet blitt bruk av enkelte som et altomfattende begrep for hendelser som både var tilsiktet og utilsiktet (St.meld nr. 17, 2001-2002). Utfordringen med et slik altomfattende begrep er at det er så vidt at det blir lite hensiktsmessig å bruke i mange sammenhenger.

I Ullring-utvalget sin rapport (NOU 2006:6) skreve Finn-Erik Vinje et kapittel hvor han forsøkte å finne egnede norske begrepet på de engelske ordene security og safety (Vinje, 2006). Tidligere hadde Albrechtsen (2003) også forsøkt å forklare forskjellen mellom begrepene. Begrunnelsen for Albrechtsen sin utredning var en påstand om at security i liten grad er utforsket innen akademia. Dette er en påstand som støttes av flere og som kan og bør diskuteres, men det får bli i et annet innlegg. Begrepet sikkerhet har også blitt utredet av flere akademikere etter dette uten at det har blitt presentert en endelig avklaring.

Men kanskje har løsningen vært tilgjengelig lenge uten at vi har sett det. Begrepet forebyggende sikkerhet er en direkte oversettelse av det engelske begrepet protective security. Begrepet protective security har blitt brukt av NATO i mange tiår. I Norge ble kanskje begrepet best kjent ved innføringen av den først utgaven av sikkerhetsloven (1998). Begrepet er en beskrivelse av tiltak innen beskyttelse mot terrorisme, etterretningsvirksomhet, sabotasje, subvensjon og kriminalitet (TESSK).

I min nye bok tar jeg for meg blant annet forskjeller mellom samfunnssikkerhet og forebyggende sikkerhet og foreslår at man bruker begrepet forebyggende sikkerhet når man snakker om å sikre seg mot TESSK (Stranden, forventet publisert i 2024). På den måten kan fagtermen sikkerhet forbeholdes for samfunnssikkerhet og beskyttelse mot ulykker.


Referanser


Albrechtsen, E. (2003). Security vs safety. Department of Industrial Economics and Technology Management. Norwegian University of Science and Technology (NTNU).

Lov av 20. mars 1998 nr.10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (Sikkerhetsloven)

NOU 2006:6 Når sikkerheten er viktigst: Beskyttelse av landets kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner. Innstilling fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 29. oktober 2004. Avgitt til Justis- og politidepartementet 5. april 2006.

St.meld. nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet: Veien til et mindre sårbart samfunn. Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 5. april 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II).

Stranden, Roy (forventet i 2024). Sikringsrisikoanalyse; en innføring i VTS metoden. Gyldendal Akademisk.

Vinje, F.-E. (2006). Sikkerhet - Safety/Security - En begrepsutredning. Norsk offentlig utredning 2006:6 Når sikkerheten er viktigst. Justis- og Politidepartementet. Oslo, Statens forvaltningstjeneste: 226-230.Skrevet av Roy Stranden

12. November 2023


Comments


Tilgjengelige foredrag
Kom tilbake om en liten stund
Når innlegg er publisert, vil du se dem her.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
bottom of page